Stanowisko OIGPM wobec Strategii Bioróżnorodności 2030 UE

W związku z gorącymi dyskusjami na temat Strategii Bioróżnorodności 2030 UE, która będzie miała ogromny wpływ na polską gospodarkę, w tym branżę meblarską, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wzywa do szerszych merytorycznych konsultacji w kwestii strategii leśnych, wypracowania wspólnego stanowiska z innymi krajami europejskimi oraz do realizowania modelu zrównoważonego rozwoju.

– Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli uważa, że wypracowanie wspólnej europejskiej strategii leśnej jest kluczowe zarówno w kontekście ochrony środowiska, jak i szeroko rozumianego przemysłu drzewnego, w tym meblarskiego. Zwraca uwagę na to, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie ochroną lasów i  gospodarką leśną, nie tylko dla polskiego przemysłu, ale dla całego społeczeństwa, które może w tej chwili korzystać z lasów w bardzo szerokim zakresie. Dlatego tak istotne jest, aby prace nad Strategią Bioróżnorodności 2030 oparte były o merytoryczne konsultacje z naukowcami, fachowcami i przedstawicielami przemysłu, a także by stały się tematem szerszej dyskusji społecznej – mówi Michał Strzelecki, dyrektor biura OIGPM.

Specjaliści zgadzają się, że projekt w obecnym zarysie potrzebuje jeszcze wielu zmian i doprecyzowania. Ekspert OIGPM, Wojciech Chlubek z IKEA Industry, podkreśla między innymi, że w Strategii Bioróżnorodności 2030 należałoby większy nacisk położyć na aktywną ochronę lasów oraz wykorzystać przykłady dobrych praktyk gospodarki leśnej prowadzonej przez leśników w Unii Europejskiej w celu ochrony bioróżnorodności. Zwraca uwagę, że projekt może mieć negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne oraz wymaga jeszcze wielu dyskusji na poziomie międzynarodowym w celu wypracowania spójnego stanowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie tych o wysokiej lesistości i z rozwiniętym sektorem leśno – drzewnym.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.