Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli: „Za nami trudny rok, ale jednocząc siły damy radę”

28 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Rada Izby podsumowała prace na rzecz branży w poprzednim roku. Spotkanie było też okazją do omówienia aktualnej sytuacji w sektorze meblarskim i przygotowania koncepcji działań na najbliższą przyszłość.

W 2022 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli angażowała się w międzynarodowe projekty, takie jak np. Erasmus+ INFURI, dzięki któremu polscy producenci mebli mogli zapoznać się z innowacjami w zakresie gospodarki cyrkularnej. Rozwijała sieć kontaktów z organizacjami branżowymi i potencjalnymi kupcami z zagranicy, reprezentując polskie firmy na międzynarodowych targach w Dubaju, Rijadzie, High Point, Brukseli, czy Mediolanie.

Miniony rok to również okres narastających wyzwań dla firm meblarskich na krajowym rynku. Izba podejmowała intensywne kontakty z polskimi władzami, jednostkami samorządowymi i Lasami Państwowymi w celu ochrony interesów branży. Odbyła szereg spotkań poświęconych cenom surowca drzewnego, certyfikacji FSC, transgranicznemu przemieszczaniu odpadów i pozostałym kwestiom, które mają wpływ na dostępność surowca drzewnego dla firm produkujących w Polsce. Oprócz osobistych spotkań z przedstawicielami rządu, Jan Szynaka, Prezes Izby wystosował także listy do najważniejszych urzędników państwowych z apelem o pilne rozwiązanie problemów branży.

OIGPM wspierała też przedsiębiorców dostarczając im aktualną wiedzę i ważne informacje podczas spotkań i webinarów. W 2022 roku Izba zorganizowała lub współorganizowała kilkadziesiąt seminarium i konferencji, w tym prestiżowy Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”.

Polska branża meblarska, która jest silnie zorientowana na ekspansję zagraniczną, również w tym obszarze mogła liczyć jak zawsze na wsparcie OIGPM. Do najważniejszych przedsięwzięć ubiegłego roku należał niewątpliwie projekt promocyjny „Poland’s Furniture All Around the World”, którego celem jest prezentacja produktów polskich firm na największych targach mebli na świecie w High Point w USA. Będzie on kontynuowany co najmniej do 2025 roku. Po trzech latach polskie stoisko promocyjne rozrosło się i zostało przeniesione do nowego, większego showroomu, gdzie obecnie wystawiają się takie firmy, jak: Black Red White, Meble Wójcik, Intermeble, Wajnert, Homenestry, Spin. Swoją ekspozycję w tym samym budynku posiada również Szynaka Meble. Jesienią dołączy do nich Gała Meble, a łączna polska ekspozycja powiększy się do prawie 1 tys. mkw.

W 2022 roku Izba rozpoczęła starania o stworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla branży meblarskiej i uzyskanie dofinansowania dla tego projektu. BCU ma być wyposażone w nowoczesne technologie produkcji, dzięki czemu uczniowie szkół i pracownicy firm meblarskich będą mogli podnosić poziom swoich umiejętności lub uzyskiwać nowe kwalifikacje  podczas praktycznych warsztatów w warunkach hali produkcyjnej.

Walne Zgromadzenie Izby było świetną okazją do szerokiej dyskusji na temat aktualnej sytuacji w branży i strategii na przyszłość. Członkowie zwrócili uwagę na niepokojące dane rynkowe, m.in. spadającą produkcję mebli w Polsce. Rozmawiano też o koniunkturze na rynkach zagranicznych oraz o nowych kierunkach eksportu, wśród których bardzo obiecująco wyglądają Indie. Z populacją około 1,4 mld ludzi, z których – według różnych szacunków – między 70 a 140 mln osób ma dochody na poziomie europejskim, Indie stanowią perspektywiczny kierunek eksportowy dla polskich producentów mebli. Izba prowadzi rozpoznanie tamtejszego rynku i planuje z B+R  Studio zorganizowanie dla polskich firm misji handlowej oraz obecności na targach Index w Mumbaju.

Praca Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i jej zaangażowanie w działania na rzecz całego sektora meblarskiego zostały docenione przez członków Izby. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednomyślnie przyjęli sprawozdanie za 2022 rok oraz udzielili absolutorium z wykonywania obowiązków Radzie Izby.

Za nami trudny rok, obecny jest niewiele łatwiejszy, ale jednocząc siły damy radę. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, współpracujemy ze sobą, dzięki czemu możemy lepiej się rozeznać w sytuacji gospodarczej i w niej funkcjonować. Nie możemy czekać na koniec kryzysu, lecz działać tu i teraz, w takim otoczeniu rynkowym, jakie jest. Mimo konkurencji, utrzymujemy dobre relacje koleżeńskie, a nawet przyjacielskie. Myślę, że dzięki temu ten trudny czas na rynku nie tylko przetrwamy, ale znajdziemy rozwiązania, by w przyszłym roku nasze firmy były jeszcze silniejsze – podsumował Jan Szynaka, Prezes OIGPM i zaprosił wszystkich członków Izby na wrześniowy Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”, gdzie będzie okazja do bezpośrednich spotkań i kontynuowania rozmów na ważne dla branży tematy.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.