Branża meblarska 2024 – nowa jakość na nowe czasy

13 września w Poznaniu odbył się VIII Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska” organizowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli we współpracy z Grupą MTP i firmą Promedia Jerzy Osika oraz partnerami: firmą Egger, GTV, Towarzystwem Gospodarczym Meblopol i Unity Group.  Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Branża meblarska 2024 – nowa jakość na nowe czasy”.

Wydarzenie otworzyli Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Filip Bittner, wiceprezes Grupy MTP i Jerzy Osika, prezes firmy Promedia, który poprowadził Kongres. Cześć merytoryczną rozpoczął wykład poświęcony konkurencji z producentami z Azji na rynkach zagranicznych. Prelekcję wygłosił Tomasz Wiktorski z B+R Studio. Wynikało z niej, że polscy producenci mebli muszą być gotowi nie tylko na zagrożenie ze strony konkurencji z Chin, ale także z takich krajów, jak Wietnam, Indonezja i Indie, których eksport mebli do Unii Europejskiej coraz bardziej rośnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę niskie koszty pracy i energii w tych krajach, spadające ceny transportu, przy jednoczesnym wzroście produktu krajowego brutto (według danych B+R Studio, w ciągu zaledwie 5 lat Wietnam i Indie zwiększą swoje PKB o ponad 40%), konkurowanie z tamtejszymi producentami będzie coraz trudniejsze dla polskich firm, które zmagają się na przykład z największymi cenami energii w UE, co ma ogromne przełożenie na koszty naszych przedsiębiorców. W dodatku część produkcji w krajach azjatyckich odbywa się pod europejskimi markami, przez co jeszcze łatwiej jest im zdobywać rynki międzynarodowe.

Temat rosnącego zagrożenia ze strony azjatyckich rynków wschodzących był kontynuowany podczas dyskusji panelowej, w której uczestniczyli Tomasz Wiktorski z B+R Studio, Jan Szynaka z Szynaka Meble, Jarosław Michniuk z Paged i Jakob Nyiroe z Wayfair. Rozmawiali oni o tym, gdzie szukać nowych przewag konkurencyjnych. Zgodzili się, że polskie firmy powinny inwestować w większym stopniu w marki, wzornictwo i sprzedaż internetową.

Kolejnym zagadnieniem, które pojawiło się na Kongresie, była automatyzacja branży. O tym, jak wyglądamy pod tym względem na tle świata, dyskutowali: Marcin Błażewicz z Black Red White, Piotr Bramiński z Leitz Polska, Michał Piłat z Homag Polska i profesor Jerzy Smardzewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Można było dowiedzieć się więcej o procesach wdrażania automatyzacji i digitalizacji oraz tworzeniu harmonogramów produkcji. Wszyscy zgodzili się, że stopień zaawansowania we wprowadzaniu nowych technologii będzie kluczowy dla polskich producentów mebli, którzy chcą odnosić sukcesy na rynkach międzynarodowych. Automatyzacja może też być bardzo pomocna w obecnej sytuacji niedoboru pracowników w branży meblarskiej.

Obok automatyzacji, największym wyzwaniem i szansą dla polskiego meblarstwa jest ekoprojektowanie. Tej kwestii dedykowany był wykład Dobrochny Augustyniak-Wysockiej z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Zwróciła ona uwagę, iż ekodesign to myślenie o produkcie biorące pod uwagę cały cykl jego życia. Według raportu Sieci Badawczej Łukasiewicz, w strategiach ekoprojektowania w polskim meblarstwie pojawiają się zarówno: stosowanie ekologicznych surowców i materiałów, redukcja substancji toksycznych, optymalizacja produkcji (m.in. oszczędności energii i surowca, technologie bez- lub małoodpadowe), wykorzystanie odpadów (np. tekstylnych czy fragmentów płyt drewnopochodnych), jak i projektowanie uwzględniające logistykę (m.in. kompaktowość, waga, wykorzystanie dostępnych lokalnie surowców).

Następny wykład, pt. „Bieżąca sytuacja i perspektywy branży drzewno-meblarskiej w Polsce”, poprowadził Krzysztof Mrówczyński z Banku Pekao. Zaprezentował on analizę aktualnych danych statystycznych oraz trendy rynkowe. Liczby pokazują, że od drugiego kwartału ubiegłego roku branża drzewno-meblarska notuje spowolnienie na fali słabszego popytu w kraju i za granicą. Analiza trendów w zakresie dynamiki produkcji w połączeniu z prognozami makroekonomicznymi sugeruje jednak, iż dołek koniunktury może być już blisko. Nadzieję na poprawę stanowi prognozowane stopniowe ożywienie koniunktury gospodarczej w Polsce i UE, a także odbicie na rynku nieruchomości. Wśród perspektyw rozwojowych Krzysztof Mrówczyński wymienił między innymi automatyzację produkcji i ekspansję na rynki zagraniczne, które są jeszcze słabo zagospodarowane przez polskich producentów. Wspomniał również, iż szansą, ale też i wymogiem rynku, będzie rozwój kanału e-commerce. Jak pokazuje analiza porównawcza sprzedaży internetowej firm meblarskich, polscy producenci mają w tym zakresie wciąż sporo do nadrobienia względem części konkurentów z UE.

Wątek e-commerce został poruszony także w prelekcji Katarzyny Manios z Unity Group, która skoncentrowała się na jego aspekcie transgranicznym. Prezentacja pt. „Cross-border: jak sprawne zarządzanie informacjami produktowymi przyśpiesza wejścia na rynki zagraniczne?” pokazywała różnice w modelach opisów produktów w zależności od grupy docelowej i kanałów dystrybucji. Prelegentka tłumaczyła, jak powinny wyglądać informacje o produkcie, by docierały skutecznie do odbiorców zagranicznych. W przybliżeniu tego tematu audytorium pomagały praktyczne przykłady z wdrożenia dla Black Red White.

Po wykładzie Unity Group przyszedł czas na kolejne panele dyskusyjne. Pierwszy z nich poświęcony był strategiom na trudne czasy.  W rozmowie wzięli udział: Tomasz Salewicz z IMS, Agnieszka Chmielewska z Complet Chmielewscy, Krzysztof Zimny z Benix, Piotr Wójcik z Meble Wójcik i Wojciech Miłek z Unity Group. Podkreślono rosnącą wagę jakości obsługi klientów biznesowych, skutecznego zarządzania i organizacji pracy, optymalizującej wykorzystanie wewnętrznych zasobów firmy, a także coraz większe znaczenie wielokanałowej sprzedaży. Uczestnicy dyskusji przyznali również, że trudna sytuacja stymuluje większą innowacyjność.

W następnym panelu, który był dedykowany designowi i jego wpływie na konkurencyjność branży, głos zabrali: Robert Chmielewski z Complet Chmielewscy, Katarzyna Swaryczewska z Homenestry, Zbigniew Mrozek, założyciel brandu Almi Decor, Dorota Koziara, designer i Józef Szyszka z Grupy MTP.  Wskazywali oni na rosnącą rolę designu, który tworzy wartość dodaną budzącą emocje i jest istotnym elementem budowania marki. Ubolewali, że jeszcze sporo polskich firm nie docenia jego wagi, gdyż głównie pracują dla obcych brandów. Przypomnieli również znaczenie targów jako miejsca, gdzie można nie tylko zapoznać się z trendami we wzornictwie, ale również sprawdzić, czego jeszcze nie ma na rynku a warto to wprowadzić.

Uwieńczeniem VIII Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego było przyznanie prestiżowego tytułu Ambasador Meblarstwa. W tym roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli uhonorowała nim trzy osoby: Elizę PawlikRykaczewską z IKEA Purchasing, Konrada Fleśmana z Grupy MTP i Jarosława Michniuka z Paged Meble. Statuetki Ambasadorów Meblarstwa wręczyli uroczyście Jan Szynaka, prezes OIGPM oraz Michał Strzelecki, dyrektor OIGPM.

Na zakończenie organizatorzy serdecznie podziękowali wszystkim za udział w Kongresie, życząc, aby pomysły, które pojawiły się w trakcie wydarzenia, zostały z powodzeniem wdrożone w ich firmach przyczyniając się do rozwoju branży meblarskiej.

Tegoroczna edycja potwierdziła ogromną rolę Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego jako wydarzenia, gdzie branża pozyskuje najważniejsze informacje o sytuacji w swoim sektorze oraz o trendach rynkowych i kierunkach rozwoju biznesu meblarskiego. Spotkanie wsparli partnerzy strategiczni: Egger, GTV, Towarzystwo Gospodarcze Meblopol i Unity Group.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.